วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประวัติ เซีย ไทยรัฐ

ªืèÍ          ÈÑ¡´Ò á«èàÍÕÂÇ
นÒÁ»Ò¡¡Ò   à«Õ ä·ÂÃÑ°
à¡Ô´         15 พÄȨԡÒÂน พ.È. 2497
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  »ÃÔญญÒµÃÕ คณะคÃØÈÒʵÃì (Art Ed)     
            ¨ØÌÒŧ¡ÃณìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

»ÃะÇѵԡÒ÷ӧÒน
2521 - àÃÔèÁ·Ó§Òน·Õè “นÊพ.ÍÒ·ÔµÂìÃÒÂÇÑน” µÓáËน觺ÃÃณÒ¸Ô¡ÃáÅะฝèÒÂÈÔÅ»ì
2522 - à¢ÕÂน¡ÒÃìµÙน¡ÒÃàÁืͧãนËนѧÊืÍ “ÊÂÒÁนÔ¡ÃÃÒÂÊÑ»´ÒËì”
       áÅะ “นÊพ.พÔÁพìä·Âรายวัน”
2524 - ·Ó§ÒนáÅะà¢ÕÂน¡ÒÃìµÙน·Õè “นÊพ.ÁÒµØÀÙÁÔÃÒÂÇÑน”
2530 - ·Ó§ÒนáÅะà¢ÕÂน¡ÒÃìµÙน·Õè “นÊพ.ÊÂÒÁÃÑ°ÃÒÂÇÑน”
       áÅะ “นสพ.ÊÂÒÁÃÑ°ÃÒÂÊÑ»´ÒËì”
2533 ÃѺàªÔญ¨Ò¡ ÊÓนÑ¡¢èÒÇÊÒÃÍàÁÃÔ¡Ñน( USIS)
       ´Ù§Òน¡ÒÃìµÙนáÅะáÅ¡à»ÅÕèÂนÇÑฒน¸ÃÃÁ ·Õè »Ãะà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
     - à»çนÍÒ¨ÒÃÂìพÔàÈɺÃÃÂÒÂÇÔªÒÇÒ´ÀÒพ¡ÒÃìµÙนáÅะÀÒพÅéÍ·Õè
       คณะÁÑณ±นÈÔÅ»ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡÃ
2534 - à¢ÕÂน¡ÒÃìµÙนãน “นÊพ.ºéÒนàÁืͧ” áÅะ “นÊพ.ÁÒµØÀÙÁÔÃÒÂÊÑ»´ÒËì”
2535 - à¢ÕÂน¡ÒÃìµÙนãน “นÊพ.ä·Âä¿áนนàªÕèÂÅ” áÅะ “นÊพ.ʶÒน¡ÒÃณì”
2536 - à¢ÕÂน¡ÒÃìµÙนãน “นÊพ.ä·ÂÃÑ°”
2539 - ÃèÇÁ§Òน “นÔ·ÃÃÈ¡ÒáÒÃìµÙนàÍàªÕ คÃÑ駷Õè 2” ·Õè ¡Ãاâµà¡ÕÂÇ »Ãะà·ÈญÕè»Øèน
2541 - ÃѺµÓáËนè§ ÍØ»นÒ¡ÊÁÒคÁ¡ÒÃìµÙนä·Â
2544 - ÃèÇÁ»ÃะªØÁ “Workshop on the Development of
        ASEAN Cartoon Characters for the Promotion of ASEAN”
        ·Õè กรุงจาร์กาตา »Ãะà·ÈÍÔนâ´นÕà«ÕÂ
2546 - ÃѺÃÒ§ÇÑÅ “ºØคคŵÑÇÍÂèÒ§áËè§»Õ 2546” ÊÒ¢ÒÊืèÍÁÇŪนàพืèÍàÂÒǪน
       ¨Ò¡ ÁÙÅนÔ¸ÔàพืèÍÊѧคÁä·Â
2551 - ÃèÇÁ§Òน “THAILAND FESTIVAL 2008” ·Õè ¡Ãاâµà¡ÕÂÇ »Ãะà·ÈญÕè»Øèน
     - ÃѺÃÒ§ÇÑÅ “นÑ¡ºÃÔËÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ´Õà´èน »Ãะ¨Ó»Õ 2551”
       ¨Ò¡ ÁÙÅนÔ¸ÔàพืèÍÊѧคÁä·Â
¡Ô¨¡ÃÃÁ
     ÃèÇÁ¡ÑºÀÒคÃÑ°áÅะàÍ¡ªน¨Ñ´ÍºÃÁ¡ÒÃÇÒ´¡ÒÃìµÙนá¡èคÃÙ àÂÒǪนáÅะผÙéÊน㨠ÍÒ·Ô
     - ÈÙนÂìÇÑฒน¸ÃÃÁáË觻Ãะà·Èä·Â ¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁÇÑฒน¸ÃÃÁ ¡Ãะ·ÃǧÇÑฒน¸ÃÃÁ
     - คèÒÂÈÔÅ»ะ Art for All
     - âç俿éÒÃÒªºØÃÕ
     - ºÃÔÉÑ· «Õ พÕ ÍÍÅÅì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒªน)
     - ÍØ·ÂÒน¡ÒÃàÃÕÂนÃÙé TK park
     - ÈÙนÂì¡ÒÃคéÒ MBK à«çนàµÍÃì
     - ÊÓนÑ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡Ãاà·พÁËÒน€Ã
     - ÊÓนÑ¡ÍนÒÁÑ ¡Ãاà·พÁËÒน€Ã
     - ÊÁÍ. ¡Ãะ·ÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ
     - ºÃÔÉÑ· ´Õ àΪ àÍ ÊÂÒÁÇÒÅÒ ¨Ó¡Ñ´
     - ÊÓนÑ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ àÁืͧพÑ·ÂÒ ªÅºØÃÕ
     - TV 24 ʶÒนÕ»ÃะªÒªน
     - ÁÙÅนԸԴǧ»Ãะ·Õ»
       ÏÅÏ
     à»çน¡ÃÃÁ¡ÒõѴÊÔน¡ÒûÃะ¡Ç´ËนѧÊืÍ¡ÒÃìµÙน ¡ÒÃÇÒ´¡ÒÃìµÙนáÅะÃะºÒÂÊÕ ¨Ñ´â´Â
ÀÒคÃÑ°áÅะàÍ¡ªน ÍÒ·Ô
     - ÈÙนÂìÇÑฒน¸ÃÃÁáË觻Ãะà·Èä·Â ¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁÇÑฒน¸ÃÃÁ ¡Ãะ·ÃǧÇÑฒน¸ÃÃÁ
     - ÊÓนÑ¡§Òนคณะ¡ÃÃÁ¡ÒÃพÑฒนÒ¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅะÊѧคÁáË觪ҵÔ
     - âคç¡ÒÃÃÒ§ÇÑÅ 7 Book Awards
     - ºÃÔÉÑ· นÒนÁÕ ¨Ó¡Ñ´
     - ºÃÔÉÑ· UIP ¨Ó¡Ñ´
     - µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑพÂìáË觻Ãะà·Èä·Â
     - ºÃÔÉÑ· ÃÑ¡ÅÙ¡ ¨Ó¡Ñ´
     - ºÃÔÉÑ· àªÅÅì (»Ãะà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
     - ¡ÃÁคǺคØÁâÃคµÔ´µèÍ ¡Ãะ·ÃǧÊÒ¸ÒÃณÊØ¢
     - §Òน TAM ¡Ãะ·Ãǧ ICT
     - ÊÓนÑ¡§Òน ».».Ê. ¡Ãะ·ÃǧÂصԸÃÃÁ
     - ÊÇ·ª. ¡Ãะ·ÃǧÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÏ
     - Ê¶ÒºÑน¡ÒÃìµÙนä·Â ÁÙÅนÔ¸Ôà´ç¡
       ÏÅÏ